Blogi

Blogistamme löydät yleistä tietoa tutkimuksen tekoon, haastatteluihin ja kielentarkistukseen liittyen.

Litteroijan työpäivä

Litteroijan työpäivä

Päätimme tehdä pari blogipostausta siitä, mitä litteroijan työ pitää sisällään Spokenilla. Myöhemmin julkaistavassa postauksessa jatkamme aihetta hieman eri näkökulmasta! Projektiassistenttimme Sanna kertookin seuraavaksi litteroijan työpäivästä: Tässä kirjoituksessa...

lue lisää
Sivulauseen paikka virkkeessä

Sivulauseen paikka virkkeessä

Tässä postauksessa käsitellään sivulauseen paikkaa virkkeessä eli käytännössä sivulauseen paikkaa päälauseeseen nähden. Päälauseet ovat kieliopillisesti täydellisiä ja itsenäisiä lauseita. Sivulauseet ovat lauseita, jotka täydentävät päälauseen merkitystä. Sivulauseet...

lue lisää
Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Määrällisen tutkimuksen aineisto on määrällisen tutkimuksen ominaisluonteen vuoksi usein määrällisesti runsaampaa mutta laadullisesti homogeenisempää kuin laadullisessa tutkimuksessa. Määrällisen tutkimuksen teossa voidaan käyttää osin samoja aineistonkeruumenetelmiä...

lue lisää
Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät

Laadullisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä monella eri tavalla. Tyypillisesti laadullinen aineisto on puhetta, tekstiä tai havaintoja. Tässä postauksessa esitellään lyhyesti laadullisen tutkimuksen tyypillisimpiä aineistonkeruumenetelmiä.HaastatteluHaastattelun...

lue lisää
Näin teet litteroinnin itse

Näin teet litteroinnin itse

Siitä huolimatta, että litterointi – äänitteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon – ei välttämättä kuulosta maailman vaikeimmalta tehtävältä, siinä on omat haasteensa.Litteroiminen vaatii keskittymiskykyä, huolellisuutta ja riittävää kirjoitusnopeutta. On tärkeää...

lue lisää
Oikeinkirjoitus osa 7: Yhdysmerkki

Oikeinkirjoitus osa 7: Yhdysmerkki

Yhdysmerkki eli yhdysviiva on vaakaviiva, joka on ajatusviivaa lyhyempi ja jota käytetään yhdyssanan osien välissä. Tavuviiva on samanlainen.1) Yhdysmerkkiä käytetään yhdyssanan osien välissä näin:1. a) erottamaan samoja vokaalejalinja-auto1. b) rinnasteisten...

lue lisää
Tutkimuksen aiheen valinta

Tutkimuksen aiheen valinta

Tutkimuksen aiheen valinta on yksi ensimmäisiä tutkimusta koskevia päätöksiä, joita tutkija joutuu tekemään. Aiheen valinta ja rajaus ei aina ole helppoa, sillä tutkijaa kiinnostava aihepiiri ei välttämättä ole tae hyvästä tutkimusaiheesta. Muutaman peruskriteerin...

lue lisää
Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi

Sisällönanalyysi on kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettävä aineiston analyysitapa. Sisällönanalyysiä käytetään tekstien tai tekstimuotoon saatettujen aineistojen analysoimisessa. Siten esimerkiksi litteroidut haastattelut voidaan analysoida sisällönanalyysiä...

lue lisää
Oikeinkirjoitus osa 6: Sulkeet ja vinoviiva

Oikeinkirjoitus osa 6: Sulkeet ja vinoviiva

Sulkeilla ja vinoviivalla on monenlaisia käyttötapoja erilaisissa tilanteissa. Sulkeet 1) Sulkeet erottavat irrallista lisää, joka sisältyy virkkeeseen omana virkkeenään tai virkejaksonaan. Koko joukkue (ja muistaakseni suurin osa yleisöstäkin) protestoi. 2) Sulkeilla...

lue lisää
Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen teon aikana tutkija joutuu ottamaan huomioon useita eettiseen toimintatapaan liittyviä asioita aina aiheenvalinnasta tutkimustulosten julkaisuun. Tässä postauksessa käydään läpi muutamia tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen aiheen...

lue lisää
Oikeinkirjoitus osa 5: Ajatusviiva

Oikeinkirjoitus osa 5: Ajatusviiva

Ajatusviiva menee monesti sekaisin yhdysmerkin kanssa. Tässä kattava katsaus siihen, miten ajatusviivaa oikein käytetään. Ajatusviiva Ajatusviiva on yhdysmerkkiä pidempi vaakaviiva. 1) Sitä käytetään joskus liittämään virkkeen jatkoksi päälausetta, joka läheisesti...

lue lisää
Spoken täyttää 4 vuotta

Spoken täyttää 4 vuotta

Vuosi on jälleen vierähtänyt, ja Spoken täyttää jo neljä vuotta! Viimeisen vuoden aikana onkin tapahtunut vaikka mitä, ja toimintamme on kehittynyt valtavasti. Automaattinen litterointipalvelu Vuoden 2017 alkupuolella aloitimme tuotekehitysprojektin koskien uuden ajan...

lue lisää
Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua

Kulttuurisensitiivisyys osana haastattelua

Kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa onnistunutta haastattelua. On hyvä muistaa, että haastattelutilanteessa kohdataan aina yksilö, joka saattaa tai ei saata käyttäytyä tietyn kulttuurisen normiston mukaan riippuen hänen taustastaan. Haastattelijan on tärkeää...

lue lisää
Toisto kirjoittamisessa

Toisto kirjoittamisessa

Toisto voi olla kirjoittamisessa tehokas tyylikeino ja tarpeellista vaikkapa asian mieleenpainumisen vuoksi. Usein toisteisuus kuitenkin tuntuu lukijasta epäsujuvalta, ja tietyt toisteiset rakenteet voivat olla vaikeita ymmärtää. Tässä postauksessa käsitellään kolmea...

lue lisää
Haastateltavien löytäminen

Haastateltavien löytäminen

Haastateltavat valikoituvat usein jostain ryhmästä tai yhteisöstä, joka on haastattelijan tai tutkijan tutkimusaiheen kautta etukäteen määrittelemää. Saadakseen haastateltavia jostakin isommasta yhteisöstä tutkijan on saavutettava ihmisten luottamus, päästävä...

lue lisää
Ryhmähaastattelun tekeminen

Ryhmähaastattelun tekeminen

Ryhmähaastattelu on hyvä tapa kerätä aineistoa ja tietoa asioista, joissa ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta on hyötyä. Näitä aihepiirejä voivat olla esimerkiksi muistelujen kautta tapahtuvat haastattelututkimukset tai markkinointitutkimus, jossa yhteisestä...

lue lisää
Oikeinkirjoitus osa 3: Kaksoispiste

Oikeinkirjoitus osa 3: Kaksoispiste

Yksinkertaisella välimerkillä, kaksoispisteellä, on monta käyttötarkoitusta, joita käsitellään seuraavaksi. 1) Kaksoispistettä käytetään suoraa esitystä edeltävän johtolauseen lopussa. Mikko kysyi: ”Haluatko puuroa?” 2) Sitä käytetään myös sellaisen lauseen jäljessä,...

lue lisää
Oikeinkirjoitus osa 2: Pilkku

Oikeinkirjoitus osa 2: Pilkku

Kielenhuoltoon keskittyvä toinen postauksemme käsittelee pilkkua. Oikein käytettynä pilkku helpottaa tekstin jäsentämistä ja lukemista ja lopulta ymmärtämistä, joten hyvä kirjoittaja tuntee säännöt. A) Pilkku ja lauseet Pilkulla erotetaan virkkeen eri lauseet....

lue lisää
Kirjoittajia on erilaisia

Kirjoittajia on erilaisia

Kirjoittajat ovat erilaisia, eikä ole yhtä oikeaa tapaa kirjoittaa. Tyylejä on erilaisia, vaikka tekstien tyylilajit ja sanajärjestys määrittävät aina jotkin raamit kirjoituksille. Myös tekstin yleisö, kohderyhmä ja oletettu lukija määrittävät tekstin muotoa ja...

lue lisää
Oikeinkirjoitus osa 1: Piste ja kolme pistettä

Oikeinkirjoitus osa 1: Piste ja kolme pistettä

Painiskeletko tekstisi oikeinkirjoituksen kanssa? Blogisarjamme uusin tulokas on oikeinkirjoitukseen keskittyvä teema. Tässä ensimmäisessä osassa keskitytään pisteen ja kolmen pisteen käyttötilanteisiin. Kieliasu on yleisestikin tärkeä, koska oikeinkirjoitus ja...

lue lisää
Haastattelukutsun muotoilu

Haastattelukutsun muotoilu

Haastattelun kohderyhmäksi valikoituvat usein tutkijalle itselleen ennestään tuntemattomat henkilöt, minkä takia tärkeä ensivaikutelma tutkimuksesta annetaan juuri haastattelukutsussa. Mutta mitä haastattelukutsussa kannattaa ottaa huomioon? Kohderyhmä Tavoitteenasi...

lue lisää
Haastateltavien valinta

Haastateltavien valinta

Haastateltavien löytäminen on usein sattumanvaraista tai yllättävää ja sopivia henkilöitä pitää tavoitella yritysten ja erehdysten kautta. Haastatteluun osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, joten haastateltavan ja haastattelijan välille tarvitaan...

lue lisää
Aineistojen yhdistäminen

Aineistojen yhdistäminen

On lukuisia tutkimuksia, joissa käytetään kahta tai useampaa eri aineistoa. Silloin puhutaan esimerkiksi aineistotriangulaatiosta tai yksinkertaisesti vain aineistojen yhdistämisestä. Ehkä yksi tavallisimmista aineistojen yhdistämisen tavoista on mixed methods, jossa...

lue lisää
Haastattelun paikat

Haastattelun paikat

Haastattelun tekemispaikkaa kannattaa miettiä etukäteen, vaikka joskus haastatteluun on lähdettävä spontaanisti ja sovellettava käytettävissä olevia tiloja. Haastattelun voi tehdä esimerkiksi kotona, haastattelun aihetta käsittelevässä ympäristössä, julkisella...

lue lisää
Haastatteluaineiston ominaisuuksia

Haastatteluaineiston ominaisuuksia

Jo muutamalla haastattelulla saavutetaan riittävästi tutkimusaineistoa, mikä tarkoittaa määrällisesti usein muihin tutkimusaineistoihin verrattuna varsin vähäistä havaintoyksikköjen määrää. Täytyy kuitenkin muistaa, että ääniteminuuttiin mahtuu yllättävän paljon...

lue lisää
Haastattelun lajityypit

Haastattelun lajityypit

Haastattelu jaetaan yleensä kolmeen lajityyppiin: strukturoituun, puolistrukturoituun ja avoimeen haastatteluun kysymysten esittämistavan mukaisesti. Jokaisella näistä on omat sopivat käyttötarkoituksensa ja -tilanteensa sekä omat rajoitteensa. Strukturoitu...

lue lisää
Tutkimuskysymyksen muodostaminen

Tutkimuskysymyksen muodostaminen

Voi sanoa, että hyvin rajatusta tutkimuksesta tulee yleensä myös hyvä. Toisinaan tutkimusaiheen rajaaminen tutkimuskysymykseksi on yksi tutkimuksen haastavimmista tehtävistä, sillä siihen sisältyy koko tutkimuksen idea. Ideasta tutkimuskysymykseksi Tutkimus lähtee...

lue lisää
Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksen sisältö

Opinnäytteet ja tutkimukset rakentuvat yleensä hyvin samalla tavalla. Sisällön ja lukujen järjestys eivät kuitenkaan ole ehdottomia, sillä niitä voi olla useampia, ne voivat olla nimetty eri tavoilla ja niitä voi jossain tapauksissa jopa jättää pois. Usein tutkimus...

lue lisää
Haastattelun varjopuolet

Haastattelun varjopuolet

Haastattelu ei ole helpoin aineiston hankinnan muoto, vaikka se onkin yksi yleisimmistä kvalitatiivisen aineiston hankkimistavoista. Taitoja vaativa kokemus Haastattelu vaatii taitoa, joka yleensä kehittyy koulutuksen ja kokemuksen myötä. Ennen haastattelua kannattaa...

lue lisää
Haastattelun etuja

Haastattelun etuja

Haastattelu on yksi yleisimmistä kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen metodeista. Haastatteluun liittyykin paljon etuja, joiden vuoksi se varmasti onkin niin suosittu. Ihmisen tärkeys Haastatteluissa on mahdollista korostaa ihmisten merkitystä aktiivisina...

lue lisää
Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen arviointi

Tiede on asioiden analysointia ja niiden kyseenalaistamista. Tiede on samaan aikaan myös toisten tutkimusten kyseenalaistamista ja kritisointia sekä niiden hyödyntämistä omassa tutkimuksessa. Jollei itse ole tarkastellut omaa tutkimustaan kriittisesti, se tuskin saa...

lue lisää
Tutkimus alkaa suunnitelmasta

Tutkimus alkaa suunnitelmasta

Suunnittelu on iso osa tutkimusprosessia ja siihen kiinnitetään monta kertaa liian vähän huomiota opintojen aikana. Tutkimussuunnitelman tekeminen on edellytyksenä isoille ja vähän pienemmillekin tutkimuksille ja tutkielmille. Ilman huolellista suunnittelua voi päästä...

lue lisää
Lähdeviittaukset kuntoon

Lähdeviittaukset kuntoon

Miksi lähdeviittaukset ovat tärkeitä? Käyttämiinsä lähteisiin viittaaminen on tärkeää monesta syystä. Neville (2010) on listannut niistä olennaisimmat. Ensiksi viittauksien käyttö helpottaa ideoiden alkuperän selvittämistä. Erityisesti akateemisessa maailmassa on...

lue lisää
Kapuloita kielessä? – teksti sujuvammaksi

Kapuloita kielessä? – teksti sujuvammaksi

Kohtaamme elämässämme päivittäin useita erilaisten tekstilajien edustajia, joista jokaisella on omat piirteensä ja vakiintuneet tapansa. Kuivan analyyttisesti kirjoitettu romaani voi saada lukijan haukottelemaan ja jättämään koko lukemisen sikseen. Toisaalta taas...

lue lisää
Tekstin hiominen ja parannusehdotuksia

Tekstin hiominen ja parannusehdotuksia

Tekstin hiominen saattaa jäädä monelta tekemättä, mutta se kannattaa. Valmis teksti voi tuntua valmiilta, mutta siitä voi saada vielä vähän paremman hiomalla sitä. Teksti sujuvoituu, tulee ymmärrettävämmäksi ja arvosanat ja arviot siitä nousevat, kun sille jaksaa...

lue lisää
Haastattelun purkuun liittyviä kompastuskiviä

Haastattelun purkuun liittyviä kompastuskiviä

Moni haastattelemista käsittelevä opas keskittyy haastatteluun ja sen analysointiin, mutta harva kiinnittää huomiota niiden välissä tapahtuvaan haastattelun purkuun. Haastattelun purkaminen tarkoittaa yleensä litterointia, jonka tekemisessä on hyvä muistaa ainakin...

lue lisää
Eri litterointityyppien käyttötarkoitukset

Eri litterointityyppien käyttötarkoitukset

Tutkimusaineiston litteroinnin tarkkuusaste riippuu siitä, mikä on tutkimuksen tarkoitus ja tutkittava ilmiö, tutkimusongelma ja metodinen lähestymistapa. Jos tutkitaan keskustelun asiasisällön lisäksi sitä, miten osallistujat ilmaisevat asioita ja minkälaista on...

lue lisää
Tiedonhakutaidot tutkimuksen tekemisessä

Tiedonhakutaidot tutkimuksen tekemisessä

Ilman tiedonhakutaitoja ei voi suorittaa seminaareja tai kirjoittaa esseitä, saati sitten laatia opinnäytteitä tai tutkimuksia, jotka ovat uskottavia tiedeyhteisön silmissä. Mitä lähteitä käyttää? Tutkimusta tehtäessä on olennaista, mitä lähteitä käyttää. Toiset...

lue lisää
Tehokas tutkimushaastattelu

Tehokas tutkimushaastattelu

Haastattelemaan oppii haastattelemalla, eli kokemus on valttia. Aiheesta on myös kirjoitettu oppaita, joihin kannattaa tutustua. Tässä kuitenkin muutamia neuvoja siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta haastattelu sujuu mahdollisimman tehokkaasti. Haastattelun...

lue lisää
Kirjoittamisen vaikeudesta

Kirjoittamisen vaikeudesta

Kirjoittamisen vaikeus on varmasti kaikille kirjoittajille tuttua. Sellaista tunnetta ei välttämättä koe aina, mutta sellaisia tilanteita tulee eteen. Ei liene väliä, kirjoittaako koulutehtäviä, opinnäytteitä, tutkimusta tai kirjaa, niin niiden aloittaminen,...

lue lisää
Word 2013-ohje: Sivunumeroiden lisääminen

Word 2013-ohje: Sivunumeroiden lisääminen

Sivunumeroiden lisääminen tutkimusdokumenttiin tuottaa usein hankaluuksia. Numerointi kuuluu aloittaa usein joltakin muulta sivuilta kuin kansisivulta ja joiltakin sivuilta numero jätetään näyttämättä, vaikka sivu olisikin numeroitu. Tämän ohjeen avulla lisäät...

lue lisää
Litterointiystävällinen haastattelu

Litterointiystävällinen haastattelu

Hyvälaatuinen äänite helpottaa litteroijan työtä ja takaa luotettavamman litteroinnin. Lisäksi tutkimuksen kannalta olisi ikävä menettää aineistoa vain siksi, ettei huonosti asetellun mikrofonin tai taustamelun takia saa selvää, mitä haastateltava sanoo. Tässä...

lue lisää
Tutkimushaastatteluun valmistautuminen

Tutkimushaastatteluun valmistautuminen

Haastattelun tekemisen oppii kunnolla vasta niitä tekemällä, mutta hyvästä suunnittelusta ja haastatteluoppaiden lukemisesta on hyötyä. Tässä on muutama vinkki, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tutkimushaastatteluun valmistautuessa. Ennen haastattelua...

lue lisää

Tietosuoja

Copyright 2019 – Spoken Oy